Ideal

12.1

Första och Andra Långgatorna möttes vid Johannesplatsen. På bottenvåningen i det nedre högra hörnet av kvarteret mitt i bilden låg Ideal (i närheten av kyrktornets spets). En bit uppför Andra Långgatan, i samma kvarter visade Sexografen porrfilm i en lägenhet många år senare. Kyrkan i förgrunden är St Johannes (1866).

12.4

Johannesplatsen från Stigbergslidens mynning. Fasaderna åt vänster ligger vid Första Långgatan. Bakom det vita huset i mitten börjar Andra Långgatan. Där i bottenvåningen låg Ideal.

12.2

Huset i vinkeln mellan Andra Långgatan och Johannesplatsen byggdes 1874. I bottenplanet fanns tre butiker med tre fönster åt Långgatan och fyra åt Johannesplatsen. 1897 planerades en servering genom att slå ihop butikerna, men ordet “servering” är överstruket på ritningen. I 1904 års Adresskalender finns caféidkerska Amanda Nordfeldt registrerad på adressen, så den blev kanske ändå av till slut.

På en ritning från 1904 är en “förevisningslokal” markerad, med ett mindre rum avdelat till “förstuga”  i den vänstra delen. En ny dörr togs upp genom fönstret till förstugan, som hade en liten biljettlucka i ett hörn. Visningslokalen gick i en rät vinkel med varje arm ca 12 x 5 m. Om man utnyttjade båda utrymmena måste duken ha varit vid den snedställda väggen, men var fanns i så fall projektorn? Träbänkarna utan ryggstöd stod på ett cementgolv.

På en ritning från 1906 används ordet “Kinematograflokal”. Senare delades lokalen upp i tre butiker igen. Handlande Axel Gillblad var fastighetsägare.

Elin från Malmö hörde i början av 1973 av sig till Göteborgs-Posten och berättade att hon hade gått på “kinne” vid Johannesplatsen.

– Inträdet för oss barn var summasummarum 5 öre. Jag minns det såväl därför att mina äldre syskon många år efteråt retade mig genom att härma mig: “Mamma jag kan väl få fem öre och gå på Ideal!”

Barn utgjorde en stor del av publiken i de första göteborgsbiograferna. Snart skulle moralens väktare upptäcka sedeslösheten och slå till. Elin fortsatte:

– Jag är född den 15 december 1897. Vi bodde vid Masthuggstorget på den tiden och själv är jag född i Vite Knut, huset där det spökade.

Anders Carlsson började våren 1905 som maskinist på Ideal. I en artikel i GT den 3 november 1952 minns han att han i september 1897, i en lokal i hörnet av Södra Hamngatan & Fredsgatan, såg en upptagning från Oskar II:s 25-årsjubileum som regent. Tio öre kostade det att få se eleganta kavallerister rida över den handduksstora vita duken i det ryckigaste tempo man kunde tänka sig.

Det måste ha varit Alexandre Promios filmer tagna vid stockholmsutställningen. Visningen finns inte dokumenterad på annat sätt.

HT publicerade en intervju med Carlsson den 8 november 1968:

– Min äldre bror vevade film på biografen Ideal vid Johannesplatsen, en bio som startades av Knut Husberg. Men så måste han plötsligt rycka in i exercisen och någon ersättare fanns inte.

Jag fick hoppa in fast jag aldrig tidigare skött sen sådan apparat. Men min springpojkslön var 8-9 kr i veckan och nu fick jag hela 25. Det var pengar på den tiden. Längre än ett år stannade jag dock inte på Ideal, det blev för besvärligt att stå och veva, och dessutom uppförde sig inte folk alltid så trevligt under föreställningen. Dom tyckte om att kasta snus på duken, och vi hade alltid en pyts med vit färg för att måla över det värsta.

– Att söka pricka den lilla gluggen till maskinrummet med äppelskrottar var också ett omtyckt nöje. Och när det snöat ute kunde det bli snöbollar.

– Man hade inga fasta biotider, utom att man startade kl 5 på eftermiddagen. Sen kördes i regel föreställningar om 20 minuter, men kom det för mycket folk i salongen kunde vaktmästaren bli otålig och uppmana mej: Kör fortare, för tusan, så vi blir av med dom!

Anders Carlsson menade att Ideal rymde 200 personer.

Den franska Inkvisitionens martyrer (1905) var en bloddrypande film som allmänt betraktades som ett tekniskt mirakel. Censuren utövades av polisen på den här tiden. En lördagskväll kom en kommissarie från polisstationen på Masthuggstorget och sökte den 17-årige föreståndaren. Han bad att få se den beryktade filmen och förklarade efter visningen: “Den får ni inte köra.” Efter en stunds pratande fram och tillbaka ångrade han sig.

Herbert Jorm mindes hur maskinisten helt fyllde dörröppningen när han för hand vevade filmerna (men om det var Carlsson eller någon senare framgår inte).

Efter en kort tid lämnade Knut Husberg biografen. Den nye ägaren, AB Svenska Kinematografteatern (Schuback-Montgomery), fick polistillstånd 13 december 1905, men bolaget togs redan vid årsskiftet över av AB Svensk Kinematograf. Carlsson menade att Ideal fick filmerna efter Stjärnan (som ägdes av Schuback-Montgomery).

Codac nämner i sin spalt i GT (26/11 1907) att Ideal var filial till AB Svensk Kinematograf. Att Anders Carlsson 1906 flyttade till Alhambra kan ha att göra med ett ägarbyte, från Kinematografteatern till Kinematograf. Det finns mycket kvar att utreda vad som egentligen hände mellan de två bolagen. Biografens öde är lättare att fastställa, den upphörde efter en brand i början av 1908. Ett år senare sålde Schuback-Montgomery Stjärnan till Knut Husberg.

Ideals öppningsprogram den 16 december 1904 bjöd på:

Kinesiska akrobater
Chicagobranden
Ett jaktsällskap (komedi)
Gullivers resor
Alkoholens offer (drama i fem bilder; “Denna bild bör ej ses av nervösa personer.”)

12.321/1 1905

Några datum från slutet av 1905

27/11 Elgjakt i vilda Vestern i 6 avd + En skurkligas de s.k. Paris Apachers verksamhet och sprängning “(Nervösa personer böra dock icke se den.)” + Följden av pratsjuka – komisk + Falskt alarm

24/12 Obs! Alla dagar: Skolpojkar på ferier + Det förhäxade trädet (1100 fot = 25 min) + På hafvets botten (sagospel i 20 scenerier) + Den förtrollade omnibussen Hokus-pokus + En kyss i tunneln

31/12 Järnvägsstudier från Filadelfia + Lille bror är ledsen + De akrobatiska vagabonderna + Äppletjufvarne + Verklighetsbilder från kriget + Hetsjakt efter villebrådstjufvarne + Kampen om kålet

Göteborgaren Knut Husberg (1874-1928) började som snickare och arbetade som möbelgesäll i England. Tillbaka i hemstaden startade han Göteborgs Bambumöbelsfabrik för att senare gifta sig med f d hustrun till en ölkaféägare och började därmed intressera sig mer för den typen av drycker.

Husberg levde ett varierat liv, vilket speglas i Adresskalenderns ständiga uppdateringar: 1901 var han fabrikör och bodde på Kaptensgatan, 1902 flyttade han till Kungsgatan 16A, 1903 blev han föreståndare med bostad på Haga Kyrkogata 6. Från 1904 var han handlande och innehavare av Vasastadens Cigarraffär med hem på Linnégatan 43. Det var nu han investerade pengar i Masthuggsbiografen Ideal.

1905-08 hade han butik på Chalmersgatan 13 och bostad på Victoriagatan 27. I februari 1906 hyrde han tillsammans med elektrikern Axel Öhlander (d. 1956) teatern i Trollhättan och gjorde om den till biograf Success med 500 platser. Det var hög kvalité på verksamheten. Man drev projektorlamporna med elektricitet istället för gas, och programmet var 2 timmar långt med 15 minuters paus. Både antalet platser och programmets längd var ytterst ovanligt så tidigt.

1909 flyttade han tillbaka till Linnégatan, nu nr 27. 1910 bildade han AB Cosmorama och blev bolagets direktör. Att Cosmorama var Göteborgs ståtligaste biograf speglas i Husberg allt finare adresser. 1912 var han på Avenyn 26 och 1913 i Villa Spiranza i Örgryte, för att 1919 flytta tillbaka till Avenyn.

Ideal – Branden

Fredagen den 24 januari 1908 började det brinna under pågående filmvisning på Ideal. Ingen skadades och dagen därpå fanns bara en notis i tidningen. Men när man insåg hur illa det kunde ha gått kom reaktionerna. Polisen gjorde en utredning som redovisades av GT den 31 januari:

Elden uppkom i själfva kinematograffilmen, då denna för ett ögonblick stannade. Pågjutning af vatten visade sig icke vara till någon nytta. Elden slocknade ej förr än hela filmen var uppbrunnen. [Nitratfilm alstrar sitt eget syre och brinner till och med om den nedsänks i vatten.]

Genom den starka hetta, som utvecklades under den explosionsartat häftiga förbränningen af filmen förstördes isoleringen kring de elektriska ledningstrådarne till förevisningslokalen, hvilka voro dragna genom apparatrummet. Lokalen var alltså alldeles mörk.

Då publiken observerade eldfaran utbröt formlig panik. Barnen rusade mot utgången, och under mörkret uppstod förvirring bland de förskrämda ungdomarne.
Någon olycka inträffade emellertid dess bättre icke, utan lokalen tömdes snabbt i synnerhet sedan man fått upp en reservdörr.

Ett stort antal personer ha hörts rörande de närmare omständigheterna. Man inhämtar af deras berättelse följande:

Den ordinarie maskinisten hade vid tillfället lämnat skötseln af apparaten åt en person, som tillfälligt besökte honom i maskinrummet, och som vid föregående tillfällen visat sig i stånd att sköta apparaten. Under det den ordinarie maskinisten var ute en kort stund skedde olyckan. Den tillfällige maskinisten har berättat, att han under en tid af c:a 4 månader tjänstgjort som maskinist på olika kinematografer här i staden och ansåg sig förtrogen med en kinematografapparats skötsel. Den här ifrågavarande apparaten sattes i gång medels en vef som vreds omkring med handkraft. Mannen hade just hunnit sluta ett nummer och hade hunnit omkring 5 meter in på nästa film, då han böjde sig fram för att se efter om bilden på duken stod rätt. Härvid slant han på det plåtbeklädda golfvet, förmodligen på grund af att det utspillts olja därpå. Han höll på att förlora balansen och släppte därvid vefven. Under ett par sekunder kom därför filmen att stå stilla och det var tillräckligt för att den skulle antändas af strålarne från båglampan i apparaten. En lucka af järnplåt, som är afsedd att fällas ned mellan lampan och filmen hann maskinisten ej fälla ned.

Efter fåfänga försök att med händerna släcka elden hälldes tre hinkar vatten öfver den brinnande filmen utan att denna dock däraf slocknade.

Vaktmästaren i lokalen, som blott 14 dagar innehaft platsen, har berättat att lokalen var fullsatt, hufvudsakligen af barn. Han hade själf, på grund af den starka tillströmningen af publik, nästan uteslutande varit tvungen att uppehålla sig i förstugan. Då han hörde att det uppstod oro i salen skyndade han in och såg då på duken eldflammorna i apparaten afteckna sig. Han försökte förgäfves lugna barnen genom rop. Hela skaran rusade mot utgången.

Han skyndade då till reservdörren som han stängt med en rigel. I okunnighet om, att denna dörr kunde öppnas både utåt och inåt prässade han på dörren för att öppna den inåt, hvilket emellertid icke gick på grund af den innanför tätt sammanpackade barnskaran. Då han efter ett par minuters arbete lyckades hade redan ungefär två tredjedelar af publiken lyckats tränga sig ut genom hufvudingången.

Biljettförsäljerskan vid lokalen har sagt att hon uppskattar antalet i lokalen innevarande personer till omkring 150. Högsta tillåtna antalet är 120.

Den brunna filmen var liksom apparaten och ljusledningarna försäkrade, men enligt bestämmelserna för dylik försäkring utbetalas ej ersättning för filmen om elden uppstått genom den i apparaten befintliga ljuskällan. Ersättningsanspråk framställas därför endast beträffande ljusledningarne och skadorna å maskinrummet.

Poliskammaren uppsköt slutbehandlingen af ärendet för att få tillfälle att höra den tillfällige maskinisten, som underlåtit att i går iakttaga inställelse.

Referatet visar så lite det behövdes för att en olycka skulle hända. Nitratfilm antändes vid 38°. Så länge filmen rörde sig igenom projektorn hann den inte bli tillräckligt varm, men bara ett ögonblicks uppstannande framför lampljuset räckte. Det är förvånande att inte fler biografbränder utbröt innan den brandsäkra filmen infördes kring 1950.

Branden i Ideal ledde till att brandkåren inspekterade alla biografer och gav dem individuella listor med krav på förbättringar. Maskinrummet fick i fortsättningen inte ha en direkt förbindelse med de publika utrymmena. På många ställen tvingades man slå upp ett hål i väggen för att sätta in en dörr som ledde direkt ut. Endast den film som för tillfället visades fick förvaras i lokalen.

En notis i GT 20 mars 1908:

En säkerhetsåtgärd mot eldsvåda i kinematograflokaler har införts i kinematografen Stjärnan härstädes.

Som bekant föreligger en viss fara för att filmen skall antändas under föreställningarna, om apparaten af en eller annnan anledning plötsligt stannar.

Ehuru i sig själf föga farlig, värkar en dylik ‘eldsvåda’ dock uppskrämmande på publiken, som sittande i mörkt rum, oförmodat varsnar fladdrande lågor.

För att hindra uppkomsten af panik har elektroteknikern E. Björklund konstruerat en skyddsplåt med strömbrytande fallucka af järnplåt, som i händelse att filmen fattar eld, ögonblickligen faller ned och afskiljer lågorna från salongen samtidigt med att den elektriska strömmen till salongens elektriska belysning slutes, hvarigenom den mörka lokalen ögonblickligen upplyses och därigenom förnämsta orsaken till panik aflägsnas.”(GT 20/2 1908)

Biografen Favorit bjöd in pressen den 27 januari 1909 (nästan på årsdagen för branden i Ideal) till en demonstration av hur de nya säkerhetsanordningarna fungerade.
Småbränder utbröt då och då. En notis i GT (18/1 1909) berättar att filmen fattat eld under sista föreställningen på lördagskvällen. Olyckan inskränkte sig till att par filmsrullar brunno upp och maskinisten fick sina fingrar något brända. Ingen panik uppstod.

Den 19 mars brann det i maskinrummet till Biografteatern på Torggatan, men även här fungerade Björklunds uppfinning.

Brandchefen lät utföra tester för att utröna vilka egenskaper den brandfarliga filmen hade och det lämnades förslag på att kinematograferna, i synnerhet apparatrummen, skulle inspekteras av kvalificerad person med jämna mellanrum. (GT 23/3 1909)