1889

Årskronologi.

Göteborg har 102 782 invånare.

Grand Hotel Haglund
byggs om, ark C Fahlström

Riksbanken
S Hamng 27, ark Viktor Adler

1/2
Stora Saluhallen

23/12
Valand
Fonografen presenteras vid Tekniska samfundets möte. Redaktör M. Rubenson introducerar Edisons representant, generalkonsul G. Ruben från Köpenhamn och hans assistent, den amerikanske ingenjören Rehfoess. Apparaten var nu förbättrad genom att man “lyckats sätta telefon- och fonografapparaterna i en så intim förbindelse med varandra, att den senare troget kunde på sina vaxvalsar upptaga varje ljudvåg från telefonen och sedermera rapportera densamma. Med andra ord – man behövde ej ställa en person vid telefonen för att i egen bortvaro mottaga telefonbudet, man öppnade endast fonografen, som sedermera troget upprepade allt vas som i telefonen yttrats.”

Programmet i övrigt upptogs av
* Gladstones ord till Edison med anledning av hans uppfinning;
* Lundqvists tolkning av Du gamla du friska;
* ett konsertsolo med pianoackomapgnement;
* Sehlstedts När våren kommer, då vaknar sippan, fonograferad vid Utsädesföreningens möte i Svalöf
* samt en provinspelning av de närvarande.

GÖTEBORGS FÖRSTA FILMVISNING

V.1

Den 26 december 1896 debuterade en ny uppfinning i Göteborg. De bilder som ställdes ut på Valand i Konstföreningens regi hängde normalt stilla på salongernas väggar. Nu skulle allt förändras, för i stadens tidningar kunde man läsa följande annons:V.2
V.3
Det var inte Edisons kinematograf som visades,  men han var den som oftast kom med uppfinningar vid den här tiden, och kända namn säljer bättre. Trots den höga entréavgiften verkar det ha blivit succé. Den särskilda damrabatten togs bort efter några dagar då det kostade 50 öre för alla vuxna och 25 öre för barn. (Det finns en teori om att ”Dam” var en felskrivning för ”Barn”.) Dagen före nyårsafton förklarade en annons att tiden nu var utsträckt 11-3 och 4-10 på vardagar.

Redan den 23 december hade det varit en privatvisning för bland andra pressen. På självaste julafton hade Göteborgs-Posten en artikel om händelsen.  Det måste ha ansetts som en stor nyhet, för texten var ovanligt lång och dessutom signerad. Göteborgs första biorecension skrevs av signaturen Monocle:

“… Rörliga ljusbilder, framställda genom kinematograph, komma enligt annons att förevisas å Valand. Den omnämnda apparaten, Edisons senaste uppfinning, återger på ett underbart sätt serier av fängslande bilder – allt som lefver och rör sig i naturen, trafiken på gator och torg, hafvets vågor, som torna sig upp: allt ter sig så tydligt och nära inpå oss. Den märkliga apparaten har aldrig förut visats i Göteborg.

Men i våra dagar kunna vi få se hur bilderna taga lif i sina ramar och bli så lefvande att alla gamla familjeporträtt skulle blekna af afvund om de kunde se det.
Och trollkarlen som dessa underverk åstadkommer är tidens mäktige allherskare – eletriciteten.
.
.. En stor hvit skuggspelsyta återför er till er barndoms oskyldiga tid, då ni med armar och händer åstadkom svanor och harar och gubbar som räcker ut tungan.

Men ett, tu, tre ryckes ni ur barndomstankarne in i nutiden med dess pulserande lif.

Ni befinner er på en jernvägsstation.

På perrongen går folk och väntar och in brusar ett jernvägståg.
Det kommer i sådan fart att ni inbillar er att det skall rusa fram ur ramen och köra öfver er der ni sitter och börjar redan bittert ångra att ni inte olycklsfallsförsäkrat er.

… Vidare skåda vi med beundrande blickar en serpentindanserska, så anständigt, att de mest omtänksamma mödrar kunna sätta henne i händerna på sina barn, och roddfärd – en del fruntimmer som stiga ur en båt och på landgången oförsigtigt blotta de mest förtjusande vrister och vador…
De ha, gunås, mycket att lära av serpentindanserskan.

… Vi hade hört glunkas om att kinematographen skulle visa en strand med vågskvalp, och sporde efter föreställningens slut “impression” härom.
Han upplyste oss, att vår förmodan var riktig, men att “vågorna” ännu lågo på tullen och först efter helgen kunde börja skvalpa. Antagligen vilja tullherrarne ta sig en funderare på enligt hvilken rubrik förtullningen bör ske.

Till förmån för den af skyddstullar ruinerade statskassan föreslå vi en ny rubrik: Vågor, andra slag, 5 kronor per kilo.

Graphofonen är en förbättrad fonograph. De besvärliga hörlurarna hafva aflägsnats och åhörarna lyssnar till graphonen liksom till vanlig instrumentmusik eller ett muntligt föredrag. Vid gårdagens förevisning återgaf graphonen bl.a. en scen ur militärlifvet i Berlin. Kejsar Wilhelm låter alarmera Alexander-gardersgrenaderregementet. Man hör hur alarm slås. Soldaterna rusar till sina platser. Kommandoropen ljuda. Regementet sätter sig i rörelse.

Äfven humoristiska bilder ingå i programmet. Så är “en oväntad honnör” en skrattretande illustration till den fatala belägenhet hvari en gammal gentleman råkar derigenom att han tager plats på samma bänk hvarpå förut en soldat sitter. Soldaten som är ifrigt sysselsatt med en baby och dess vårdarinna, måste hastigt resa sig för att göra honnör för en officer som passerar. När soldaten reser sig förlorar gentlemannen balansen och kommer i närmare beröring med allas vår moder jorden – samtidigt som bänken ramlar över ända. Att få bänken rätt och gentlemannen ren blir soldatens allt annat än tacksamma uppgift.”

Andra recensioner kom den 28 december:

“Förvånansvärt är att se t.ex. huru ett bantåg avgår från stationen i full storlek eller det lif och den rörelse som råder vid Operabaren i Paris. Allt tillgår så naturligt att man formligen tror sig lefva in bland den mängd som här är samlad och i den trängsel som råder med droskor, ekipage, spårvagnar, arbetsfordon m.m.” (Handelstidningen)
“…något så intressant och märkligt att man verkligen ej kan tänka sig maken” (Göteborgs Morgon-Post)

V.5

Arthur Rehn.

Den tyske bagaren i Göteborg Otto Meichner hade fått besök av ett par bekanta från Berlin som berättade om en ny uppfinning kallad kinematografi. Meichner övertalade landsmannen, trädgårdsmästare Max Ferdinand Haberman att köpa en projektor (antagligen från Edgar Normand) och några filmer. Som maskinist tog han en av sina anställda i bageriet, Arthur Rehn.

“På den tiden var jag anställd som sockerbagare hos Otto Meichner [Stolz karamellfabrik] här i stan. En dag kom det ett par tyskar, landsmän till min chef alltså, som hette Ornas och Buschau. De hade i Berlin sett en ny uppfinning som kallades kinematografi och som väckt stor uppmärksamhet. Det verkade som om man skulle kunna göra pengar på den. Till dessa filmpionjärer slöt sig ännu en tysk-göteborgare, trädgårdsmästaren Max Ferdinand Haverman. Meichner bad mig att jag skulle sätta mig in i hur en projektor sköttes. Jag var en 18-19 år och var naturligtvis pigg på allt nytt, så jag accepterade. Därmed var biografsällskapet fulltaligt.

Vi spände upp vår duk i vad som numera är Valands festvåning, då konstskolans utställningslokal. Vi visade våra filmer från kl. 13 till kl. 22 eller 23. För att dra folk behövde vi affischera. Och jag gick omkring och satte upp plakat på träden i parkerna i stan, men då tog polisen mig och sa att det var förbjudet. Förresten så hette en av våra filmer just “Affischering förbjuden”…

[I GT 11/1 1957 hade Rehn berättat att “det var göteborgspremiär för sandwich-män, 6 stadiga Landala-pojkar vandrade runt i staden med stora reklamplakat om den förestående världshändelsen. (Mycket populärt extraarbete som honorerades med 1 kr pr gång.)”]

Jag stod och vevade min klumpiga projektor – principen för den har emellertid inte ändrats ännu. På första bänkraden där det var finast att sitta på den tiden satt familjen Dickson, som tillhörde våra flitigaste besökare.

På första bänken fick man betala hela 50 öre, men på de andra kostade det bara hälften. Vi hade ju också andra inkomster för det hände att filmen gick av. De bildrutor som då blev oanvändbara klistrade vi upp på en pappskiva där det stod “Minne från kinematografen” – de kostade 25 öre.

– Folk var litet misstänksamma mot den nya uppfinningen, och det hände inte sällan att folk lyfte på duken för att titta efter om det var något fuffens. När vi under vår långa turné hade lappar bland publiken blev de så rädda när vi visade en film med ett tåg som rullade in på stationen, att de sprang ut eller hukade sig. Huka sig gjorde förresten många även betydligt längre söderut.

Det var inte lätt att vara biografmaskinist under pionjärtiden, trots att projektorerna inte var på långa vägar så komplicerade som nu. Filmen var oerhört eldfarlig, och kolen i projektorerna var alldeles för stora. Det blev så vart i projektorn att kylvattnet i den glasvägg som skilde kolet från filmremsan ofta kokade. Det gällde alltså att veva med en viss försiktighet.

– Projektorn var förmodligen tillverkad i Frankrike på licens av Edison, men snart nog gjordes ett försök att konstruera en svensk. Den gjordes efter vår projektor hos Ljungbergs mekaniska verkstad på Södra Hamngatan.

När Meichners biografsällskap hade turnerat färdigt i landet så ville herrarna försöka sin lycka i huvudstaden, men då hade Olof Leja börjat visa “rörliga bilder” där redan, och göteborgarna kunde inte få tag i någon lokal. Arthur Rehn ville inte gå arbetslös så han slutade med filmjobbet och återvände till sockerbagararbetet i Göteborg. Strax därefter blev han emellertid svarvare [Bohus mekaniska] och han fortsatte på den banan och lämnade filmen för gott.”

(Bengt Röhlander: “Göteborgare visade film på Valand 1896″, GT 26/12 -54)

DET FÖRSTA FILMPROGRAMMET

V.9

Enligt Göteborgs första biografmaskinist, Arthur Rehn, visades åtta filmer, alla kortare än en minut. “Vid bytet av filmrullarna spelades musik på fonograf… [eller graphophon som man tydligen sa när det begav sig]” Enligt Idestam-Almquists Svensk film före Gösta Berling var det “ett franskt Méliès-program han kommit över”. Waldekranz kom också fram till att filmerna kom från Méliès.

graphophone

Ett exempel på graphophon. Det finns många fler här.

Georges Méliès hade imponerats av bröderna Lumières första filmvisning i Paris och förgäves försökt köpa en av deras apparater. Bara ett par månader senare, i februari 1896 fick han tag på en Bioscope, en projektor/kamera konstruerad av engelsmannen William Paul. I maj-juni spelade han sina första filmer, många av dem “nyinspelningar” av Lumiére-filmer.

Eftersom Lumière helt satsade på att utbilda egna maskinister och skicka ut dem i världen, så är det inte heller troligt att han släppte ifrån sig sina egna filmer till konkurrenterna. Av de fragmentariska beskrivningarna i många olika källor av programmet på Valand kan man vid första anblicken tro att det bestod av några av de mest berömda Lumière-filmerna från den här tiden. Det är inte så konstigt eftersom Lumières filmer har fortsatt att visats och hyllats som de första filmerna, medan Méliès kopior har försvunnit och glömts bort, men det var med största sannolikhet följande Méliès-filmer:

Graphofon: Husarmarsch

1. Ett järnvägståg anländer till stationen (Arrivée d’un train – gare de Vincennes eller gare de Joinville) “…när lokomotivet kom ångande rakt fram emot publiken blåste biomaskinist Rehn i en signalpipa och folk hukade sig eller störtade i panik upp från bänkarna.”

opera

2. Operaplatsen i Paris (Place de l’Opera – som det fanns två filmer från)

serpentine

3. Serpentindansöses (Danse serpentine – eller möjligen Miss Vère)
En Edison-film “…den kända varietéartisten Lois Fuller …inledde alltid kvällens program”, enligt Rehn. Idestam-Almquist tror inte att det var Fuller själv som dansade (han tycks ha glömt att han i ett annat sammanhang påstått att det var ett Méliès-program), medan Waldekranz föreslår Serpentindansösen miss Vivian. Det vimlade av olika serpentindansösfilmer vid den här tiden. Rehn menade att det var “en delikat och graciös pinuppa som kom hjärtat att klappa hastigare på lilla Londons lorder.”

4. Roddfärd. Damer stiga i land

https://i0.wp.com/www.cinearchives.org/photos_cdb/p/339%20-%20DEFENSE%20D%27AFFICHER_Photos_339-Defense%20d%27afficher-1.jpg

5. Affischering förbjuden (Défense d’afficher – en komisk scen) – You Tube

6. (“ett bantåg avgår från stationen” – det finns ingen passande titel bland de 78 filmer som Méliès spelade in 1896, möjligen La gare Saint-Lazare, men det kan också vara så att den som mindes blandade ihop den med ett anländande tåg.)

7. En oväntad honnör
en komisk sketch som visades som sista film

8. Snabbmålaren/Snabbtecknaren (Dessinateur express). Rehn: “en herre som på rekordtid förfärdigade den naturtrognaste bröstbild å drottning Victoria av England.”

Den 13 januari förkunnar en annons i GHT om nytt program på Valand från nästa dag:

1. filmen med vågorna (troligen Effet de mer sur des roches – som varit försenad)

2. En badscen eller Vid Hafsstranden i Trouville (Jetée et plage de Trouville – del 1 och del 2 finns att välja på)

3. Tsarbesöket i Paris (Besöket ägde rum i oktober och Méliès tog fyra filmer: Revue navale à Cherbourg, Cortège du tsar Versailles, Les haleurs de bateau och Cortège du tsar bois de Boulogne; vilken av dem som visades på Valand går inte avgöra, den svenska titeln kan ha syftat på tsarens parisbesök i största allmänhet)

4. Ett pojkstreck/Den nerblötte vattnaren (L’arroseur – Méliès gjorde alltså även en kopia av Lumières berömda komedi)

5. En soldat som plockar en höna

Graphophon: Ryska nationalhymnen

“Det var en väl tilltagen paus mellan varje nummer, så att maskinisten skulle hinna spola tillbaka den gamla rullen och sätta i en ny – och kinematografens kylvatten hinna svalna. Den tidens bågljuslampor framkallade kolossala temperaturer. I pausen frambringades emellertid musik genom ett annat av den tidens tekniska underverk, fonografen, och dessutom visades stillbilder med reklam för stadens stora företagare – precis som i våra dagar.” (GT 11/1 1957)

Det första tillståndet för visning hade sökts fram till 4 januari, men det förlängdes till 31 januari. En påtänkt konstutställning i mitten av januari blev framskjuten och i slutet av månaden upphörde filmvisningarna på Valand. Enligt senare annonser hade filmerna setts av mer än 26.000 människor.

1896

La fée aux choux (Frankrike ?1896 ?ca 1900) Alice Guy – 1:a (kvinnliga) filmregissören.
View of St Mark’s Square, Venice (Frankrike 1896) Eugène Promio, Lumière – 1:a panoreringen.
Lumière Cinématographe, tillverkad på licens av Jules Carpentier, Paris – 1:a projektorn tillverkad för försäljning.

KINETOSCOPE3

KINETOSCOPE2

KINETOSCOPE1

0.2

Årskronologi.
Det borde alltså stå Kinetescope i stället för Kinetophone neda.

12/2

0.4

(UNO: BD: HT 11/2 + k)

HT: Kinetofonen (notis) å Göta Källare (UNO: BD)

15/2

0.5

(UNO: BD – HT)

HT: Kinetofonen (notis) å Göta Källare, fortfarande refereras till den dansande damen (UNO: BD)

19/2
Hôtel Göta Källare: Kinetophone, Miss Ruth Dennis dansa Skirt-dans (UNO: BD – HT)

21/2
Hôtel Göta Källare: Kinetophone, Miss Ruth Dennis dansa Skirt-dans (UNO: BD – HT)

22/2 – 23/2
Hôtel Göta Källare (1 – 10 e m) Kinetophone: Miss Ruth Dennis dansa Skirt-dans, Entré: 35 öre (UNO: BD – HT)

26/2

0.6

(UNO: BD – HT)

2/3
Kyrkogatan 25 (12-9) De indiska skönheterna Radica Doodica med Colibri, väger endast 3½ kg 52½ cm hög (annons GAB)

3/3 – 8/3
Jernvågsbazaren n:r 11 (11 f m – 9 e m) Kinetophone: varietéscen från Newyork med där uppträdande tre st Negerartister dansa negerdans, Entré: 25 öre (UNO: BD – HT)

19/3
Egyptian Hall,  Piccadilly.
Theatrograph, tillverkad av R W Paul i Saffron Hill (1:a engelska projektorn till salu)

21/3
2 Piccadilly Mansions, Piccadilly Circus/Shaftesbury Av; föreståndare: T C Hayward
Birt Acres, 6 d – 1:a biografen i England. –  Stängde eft ett par veckor pga brand.
Arrest of a pickpocket
A carpenter’s shop
A visit to the zoo
The Derby
Rough seas at Dover
The boxing kangaroo
The German Emperor reviewing his troops

28/3
Kyrkogatan 25 (12-21 dagl) Radica Doodica med prins Colibri (annons GAB)

6/4
Royal Aquarium, London, Kinematograph, tillverkad av J H Rigg vid Skinner Lane, Leeds (demonstration) – 1:a motoriserade projektorn.

19/4
Le Charivari (tidskrift) – 1:a teckning om film.

11/6
Kinoptikon, Raadhuspladsen, Köpenhamn; Vilhelm Pacht – 1:a kungliga besöket vid en filmvisning. Datum gäller Christian IX:s besök. Lumièrefilmer.

20/6
Göteborgs Museum invigs efter ombyggnad.

26/6
Vitascope Hall, Canal St/Exchange Pl, New Orleans; föreståndare: William T Rock
400 pl, maskinist: William Reed, Vitascope projector (Edison) – 1:a biografen i USA.
Waves off Dover – Rough seas at Dover Eng 1895 R W Paul – 1:a engelska filmen visad i USA
The Irish way of discussing politics – USA 1896
The lynching scene – USA 1896
May Irwin kiss – USA 1896
visningsdatum för resp titel okänt
10 cent entré, 10 cent för att kika in på projektorn, 10 cent per kasserad bildruta

27/6
Filmer från Prince & Princess of Wales besök vid Cardiff Exhibition, R W Paul – 1:a engelska journalfilmen.

28/6
Velocipedbana, Tegelbruksängen (Nya Allén/Fattighusån), Gbg Velocipedklubb, invigning

Juli:
Under den Linden 21, Berlin – Tysklands 1:a biograf.

18/7
American Ball Nozzle Co, Atlantic City, American Mutoscope & Biograph – 1:a industrifilmen.

21/7
Marlborough House, London; Birt Acres – 1:a Royal Command performance.
filmer från Prince & Princess of Wales besök vid Cardiff Exhibition
Tom Merry the Lightning Artist tecknar Mr Gladstone & Lord Salisbury
Derby-tävlingarna 1895 & 1896
Henley-regattan
boxande känguru
Great Northern Railway
jakten på en ficktjuv

11/10
Ålderdomshemmet, Slottsskogen, ark Carl Fahlström.

23/11
Windsor Castle, kungliga familjen vid Balmoral, Red Drawing Room, W Downey – 1:a Royal Command Performance inför en regerande monark, drottning Victoria

26/12
Alhambrateatern (ombyggdes 1896 till Folkteatern), Lorensberg: varietéprogram, blott vin och läskedrycker serveras under föreställningen, två pauser på 20-25 minuter, då starkare drycker serveras

Valand, Göteborgs Konstförenings lokal (1 tr upp): Kinematograph, lefvande fotografier i naturlig storlek. Edisons nyaste uppfinning,ej att förväxla med Kinematoskop börjar sina föreställningar Annandag Jul i Göteborgs Konstforenings lokal å Valand (UNO: BD) (UNO: BDk annons HT 23/12)

28/12
Valand (11-3, 5-9 e m, hvard 4-9): Kinematograph, Inträdesavgift 1 kr Dam 50 öre, Ledamter i Göteborgs Konstförening ega fritt tillträde (UNO: BD – HT)
Notis: “Kinematographen” (HT) (UNO: BDk)

29/12
Valand: Kinematograph, På allmän begäran uppträder ännu en tid (UNO: BD – HT)

30/12
Valand (11-3, 5-10 e m): Kinematograph, Inträdesavgift: 50 öre; Barn: 25 öre (UNO: BD – HT)

1897

Göteborg har 120 552 invånare.

* Comic face / Man drinking (England 1897) G A Smith, med: Tom Green – 1:a närbilden i en engelsk film.
* Oskar Messter, Berlin, 1550 b/24 tim – 1:a time-lapsefilmen.
* The Cavalry School at Saumur (Frankrike 1897) 1330 ft 20 min – 1:a dokumentärfilmen
* Théâtre de Cinématographie, boulevard du Nord, Bryssel – Belgiens 1:a biograf.
* Salón Maravillas, Glorieta de Bilbaô, Madrid – Spaniens 1:a biograf, ca 1897.
* 1:a reklamfilmerna i USA, England & Frankrike.

Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 240 reportage från 1897-1910, varav 7 från 1897.

UNO = Uno Asplunds samling av film- och bioprogram vid Landsarkivet i Göteborg

Årskronologi.
Hotel Göta Källare byggs om, arkitekt: Y Rasmussen.

V.9

2/1

V.6

GHT 2/1

V.4

V.10

16/1

V.8

19/1

24/1
Dragonet (G R Sims): Our detective story i Referee – 1:a novellen om film.

97.8

30/1

4/3
William McKinleys inauguration i Washington – 1:a filmade amerikanska presidenten.

31/7
Salão de Novidades, 141 Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro – Brasiliens 1:a biograf.

20/8
Trädgårdsföreningen: Konsert med Åke Wallgren.

17/9
Firande av Oscar II:s 25-årsjubileum: festligheter med tal och sång i alla skolor, extra förplägnad åt fattiga, staden och fartyg flaggsmyckade, fyrverkeri på Heden

18/10
Dicksonska folkbiblioteket, Södra Allégatan 4, ark H Hedlund

I början är filmvisningar mer en demonstration av en uppfinning än ett folkligt nöje. De ingår oftast i andra sammanhang och lever ett tillfälligt och turnerande liv. Folkbildare som hade använt (och gör det fortfarande vid den här tiden) skioptikonbilder och laterna magica vid sina föreläsningar kan nu välja att inkludera de rörliga bilderna som ett extra dragplåster.

Niklas Johansson är en svensk-amerikan, som efter genomgången kurs i filmvisning i USA, kommer tillbaka till det gamla landet med en projektor. Han visar film i Göteborg och Borås. Det är möjligen han som någon gång under 1896 eller 1897 visar film i Göteborg, enligt en anonym källa i Handelstidningen den 25/2 1951. Den här gången i Exercishuset:

“en svenskamerikan på besök i Göteborg… förevisade “levande bilder”. Troligen de första här i staden, men de slutade i ett fiasko. Själva apparaten var uppmonterad på en sågbocksliknande träställning med vidhängande gummisäck innehållande gasen för belysningen. Först visades några steppande negrer. Men innan apparaten blev inställd, fick åskådaren bevittna halva övre bilden med sprattlande ben, och den under halvan med vaggande huvuden. Nästa bildserie var ur ett skådespel där Maria Stuart figurerade. Bilderna var mycket ryckiga och vibrerade betänkligt, men publiken tycktes inte reagera, man hade ju inte hunnit bli bortskämd. Det dröjde ej länge förrän apparaten började uppsända rökmoln och utstråla stark värme. Mannen som vevade fram bilderna blev tvungen ställa sig längre från apparaten, och manövrerade till slut veven med fingertopparna. Då och då bytte han hand, vilket utlöste en paus mitt i en hetsig fäktscen på duken. Menigheten, som satt med ryggen åt honom, vände sig och intresserade sig mera för hans bemödande att hålla maskinen i gång. Alldeles utmattad måste han till sist sluta upp med att veva. Svettig och sotig släckte han apparaturen innan någon större olycka kom att ske. Publiken troppade av och en del ville ha tillbaka sin inträdesavgift…”

Filmen passar också som cirkusnummer. Under hösten kommer Cirkus Madigan med filminslag i programmet, och i oktober-november gästar den ryska storcirkusen Beketow Göteborg. I annonser görs reklam för “Edisons nyaste uppfinning”, men programmet består antagligen mest av Lumière-filmer, en av de populäraste är Snöbollskrig. Där finns även bilder från stockholmsutställningen. Skådespelaren Henrik Nilsson, utsänd av Hjalmar Lundkvist, turnerar med filmerna.

Några citat från annonserna:
15/10 “Nyaste Nytt! Kinematographen eller lefvande fotografier”
6/11 “Edisons nyaste uppfinning”
8/11 “H. M:t Konung Oscar II:s med hela sitt hof ankomst och intåg på Stockholmsutställningen”
12/11 Dianas bad i Mayland [=Milano]

I GP publiceras en recension den 16 oktober: “Slutnumret utgjordes av kinematografbilder, hvaribland särskildt hafvet och dyningarne vid Trouville och En trädgårdsmästare med sina tjänare bränner upp ogräs togo sig bra ut”

Realläroverket  får besök av Den odödliga teatern efter stockholmsutställningen samma år. “Bakom den vita duken agerade några herrar för att framkalla diverse ljud t.ex. flyttande av stolar, klinkande på piano och andra ljudeffekter, vilka passade in på filmbilderna på duken” (Ekos följetong i HT 24/2 1957)